Kokybės diegimo sistema (EQUASS)

NAUJIENOS

2024-01-18 nuotoliniu būdu dalyvavome EQUASS informacinėje sesijoje, kurioje pristatytos projekto „Socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas Lietuvoje”  veiklos: laukiantys darbai, terminai ir t. t. Darbui su šeimomis padalinys džiaugiasi ir didžiuojasi būdamas tarptautinės bendruomenės nariu.

2023 m. lapkričio 3 d. pateikta paraiška dalyvauti projekte „Socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas Lietuvoje“ veikla, šį projektą vykdo Europos socialinio fondo agentūra kartu su partneriais. Projekto vykdytojo partneris – VšĮ Valakupių reabilitacijos centras yra atsakingas už Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (EQUASS) taikymo, palaikymo ir priežiūros veiklas VšĮ Valakupių reabilitacijos centras, kad pakartotinai sertifikuoti socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas (šiuo metu pagal socialinių paslaugų katalogą ši paslauga – socialinės priežiūros šeimoms).

MES KALBAME VIENA KALBA💚💚‼️
Sveikiname įsiliejus į EQUASS Assurance kokybės sertifikatų įstaigų gretas :
Prienų socialinių paslaugų centrą, Molėtų socialinės paramos centrą, Liolių socialinės globos namus, Vilkaviškio socialinės pagalbos centrą, Pasvalio socialinių paslaugų centrą, Lauksargių globos namus, Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centrą „Viltis”, Kėdainių bendruomenės socialinį centrą, Šakių socialinių paslaugų centrą, Seredžiaus senelių globos namus, Elektrėnų socialinės globos namus, Elektrėnų socialinių paslaugų centrą, Kauno Panemunės socialinės globos namus bei Palangos miesto socialinių paslaugų centrą 🏆🥇🪁.
Jūs papildėte socialinių paslaugų sektoriaus lyderiaujančių organizacijų gretas. Jūs esate naujo, kupino atradimų kelio sraute. Mes visi kalbame viena kalba ir linkime Jums sėkmės bei ryžto nesustoti tobulėti 💚💚💚.
Projekto „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ (Sutarties Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001) tikslas – didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Projektą įgyvendina VšĮ Valakupių reabilitacijos centras.

 

Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos diegimas siekiant įgyti EQUASS ASSURANCE sertifikatą

Pasvalio socialinių paslaugų centras teikė paraišką dalyvauti VŠĮ Valakupių reabilitacijos centro vykdomo Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą, 2017-03-02 sutarties Nr. 08.4.1- ESFA-V-421-01-0001 projekto Socialinių paslaugų įstaigų paraiškų III atrankoje. Paraiška buvo pripažinta, finansuotina ir įstaiga 2019-06-25 pasirašė sutartį. Projekto metu bus vertinamas Pasvalio socialinių paslaugų centro Padalinio darbui su šeimomis teikiamų paslaugų kokybė siekiant įgyti EQUASS Assurance sertifikatą.
2019 m. liepos 23 d. Pasvalio socialinių paslaugų centre vyko projekto pristatymas centro darbuotojams „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą” . EQUASS konsultantė Rasa Laiconienė supažindino darbuotojus su EQUASS kokybės diegimo sistema, jos funkcionalumu. Programos diegimo metu, darbui su šeimomis padalinyje, tikimasi gerinti socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo teikiamų paslaugų kokybei gerinti. Pristatytą programą numatoma įdiegti per 1,5 metų.

Pasvalio socialinių paslaugų centro

Misija – teikti kokybiškas, nuolat tobulinamas socialines paslaugas, burti socialinius partnerius, efektyviai naudoti turimus išteklius, mažinti socialinę atskirtį priartinant paslaugas prie paslaugų gavėjų gyvenamosios vietos.

Vizija – atsakinga, bendradarbiaujanti, atvira pokyčiams ir naujovėms, puoselėjanti savo tradicijas ir kultūrą socialinių paslaugų įstaiga, teikianti kokybiškas socialines paslaugas rajono gyventojams, skatinanti nuolatinę paslaugų gavėjų pažangą ir tobulėjimą.

Vertybės:

Socialinė atsakomybė – mes ieškome novatoriškų sprendimų, laikomės įstatymų ir susitarimų, didiname įstaigos skaidrumą ir patikimumą, visada pasirengę atsakyti už savo poelgius ir veiksmus. Rūpinamės savo darbuotojų gerove, kuriame pasitikėjimu grįstą atmosferą ir užtikriname paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės (fizinę, psichologinę, dvasinę, socialinę, ekonominę)  gerovę.

Pagarba – kiekvienas žmogus yra vertybė, mes siekiame išklausyti ir elgtis be išankstinio nusistatymo, gerbiame žmogaus teises, esame tolerantiški ir jautrūs kito žmogaus nuomonei ir situacijai, užtikriname visiems  lygias galimybes.

Kultūra – skatiname dialogą tarp įvairių padalinių ir funkcijų, dėmesys santykių kūrimui ir tiesioginiam, nuolatiniam bendravimui tarp Centro darbuotojų.

Inovatyvumas – mes esame dinamiški ir pasiruošę pokyčiams, domimės naujovėmis ir jas skatiname, ieškome tobulėjimo sričių ir siekiame jas įgyvendinti. Vadovaujamės nuomone, kad kelias į žinojimą – tai niekada nesibaigiantis procesas.

Nediskriminacija – mes įsipareigoję ginti, skatinti  bei suteikti paslaugų gavėjams vienodas ir   sąžiningas  sąlygas pasinaudoti visuomenėje esančiomis galimybėmis bei teises į lygias galimybes. Vienodą požiūrį į kiekvieną, pasirinkimo laisvę, apsisprendimą, lygiateisį dalyvavimą visuomenėje. Nediskriminuojame asmenų dėl lyties,  seksualinės orientacijos,  rasinės ar etninės kilmės,  amžiaus, religijos,  negalios, įsitikinimų ar tautybės.

Profesionalumas – mes esame savo srities specialistai, kiekvieną darbą atliekame kokybiškai, sąžiningai ir atsakingai, laikomės nustatytų normų ir etikos. Nuolat ieškome geriausio sprendimo, naujų darbo metodų bei formų, dalinamės gerąją praktika, skatiname kūrybiškumą, siekiame tobulėti ir esame iniciatyvūs. Protingos rizikos ir nesėkmių toleravimas bei mokymosi iš klaidų vertinimas visuose organizacijos lygiuose.

Atvirumas – esame novatoriški, atviri požiūrių, nuomonių, interpretacijų įvairovei bei jų išraiškos skatinimui. Su Centro veikla susijusių veiklų skleidimo skatinimas.

Bendradarbiavimas – mes bendradarbiaujame tarpusavyje su kitomis įstaigomis ir organizacijomis, Centre veikiame vieningai vardan bendro socialinės aprėpties tikslo, dalijamės žiniomis ir patirtimi,  ieškome geriausio sprendimo sudėtingose situacijose, diskutuojame, mokomės iš kitų ir geranoriškai padedame vienas kitam. Pirmenybė skiriama bendradarbiavimui prieš vidinę konkurenciją.

Diegiant EQUASS kokybės sistemą patobulinti ir naujai parengti šie dokumentai:

Pasvalio socialinių paslaugų centro Darbui su šeimomis padalinio paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės koncepcija 2024 m. ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro Darbui su šeimomis padalinio paslaugų gavėjų įtraukimo į pagalbos plano sudarymą tvarka 2024 m. ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro EQUASS Assurance diegimo planas (po audito rekomendacijų) 2019 metų ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro Darbo su šeimomis padalinio paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės koncepcija 2020 metų ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro Darbo su šeimomis padalinio paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės koncepcija 2021 metų ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro Darbo su šeimomis padalinio darbuotojų mokymosi ir tobulėjimo rezultatai už 2020 m. ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro Darbo su šeimomis padalinio darbuotojų mokymosi ir tobulėjimo rezultatai už 2021 m. ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro Darbo su šeimomis padalinio darbuotojų mokymosi ir tobulėjimo rezultatai už 2022 m. ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro Darbo su šeimomis padalinio paslaugų gavėjų įgalinimo koncepcija 2020 metų ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro Darbo su šeimomis padalinio paslaugų gavėjų įgalinimo koncepcija 2022 metų ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro Darbo su šeimomis padalinio paslaugų gavėjų teisių chartija ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro Darbo su šeimomis padalinio paslaugų gavėjų teisių chartija ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro Darbo su šeimomis padalinio paslaugų gavėjų teisių ir pareigų lankstinukas ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro Darbo su šeimomis padalinio paslaugų gavėjų teisių ir pareigų lankstinukas ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro Darbo su šeimomis paslaugų gavėjų sveikatos ir saugos prevencijos užtikrinimo planas 2020 metams ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro Darbo su šeimomis paslaugų gavėjų sveikatos ir saugos prevencijos užtikrinimo planas 2021 metams ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro Darbo su šeimomis padalinio socialinės atsakomybės veiklos 2021 metams ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro Darbo su šeimomis padalinio socialinės atsakomybės veiklos 2023 metams ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planas 2020 metams ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planas 2021 metams ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planas 2021 metams ( I ketvirčio) ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planas 2022 metams ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planas 2022  (I-II-III ketvirčio) metams ATSISISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planas 2023 metams ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro Darbo su šeimomis padalinio fizinio ir psichologinio smurto prieš paslaugų gavėjus ir finansinio piktnaudžiavimo jų atžvilgiu prevencijos procedūrų aprašas 2020 metų ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro Darbo su šeimomis padalinio fizinio ir psichologinio smurto prieš paslaugų gavėjus ir finansinio piktnaudžiavimo jų atžvilgiu prevencijos procedūrų aprašas 2022 metų ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro Darbo su šeimomis padalinio informacinė skrajutė paslaugų gavėjams ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro Darbo su šeimomis padalinio atmintinė tėvams ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro Darbo su šeimomis padalinio paslaugų gavėjų neskelbtinos informacijos konfidencialumo, duomenų tikslumo, paslaugų gavėjo privatumo, orumo ir neliečiamybės užtikrinimo procedūros 2020 metų ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro Darbo su šeimomis padalinio paslaugų gavėjų tęstinių paslaugų tvarkos aprašas 2020 metų ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro Darbo su šeimomis padalinio paslaugų gavėjų tęstinių paslaugų tvarkos aprašas 2021 metų ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro Darbo su šeimomis padalinio paslaugų gavėjų tęstinių paslaugų tvarkos aprašas 2021 metų spalio 29 d. ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro kokybės politika 2021 metų ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro kokybės politika 2023 metų ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro darbuotojų samdymo ir išsaugojimo politika 2019 metų ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro Darbo su šeimomis padalinio paslaugų gavėjų įtraukimo į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą politikos ir procedūrų aprašas 2020 metų ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro Darbo su šeimomis padalinio paslaugų gavėjų įtraukimo į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą politikos ir procedūrų aprašas 2021 metų ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro Darbo su šeimomis padalinio paslaugų gavėjų įtraukimo į pagalbos plano sudarymą tvarka 2020 m. ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro Darbo su šeimomis padalinio paslaugų gavėjų įtraukimo į pagalbos plano sudarymą tvarka 2021 m. ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro Darbo su šeimomis padalinio paslaugų gavėjų įtraukimo į pagalbos plano sudarymą tvarka 2023 m. ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro darbuotojų etikos kodeksas 2020 metų ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro etikos ir gerovės užtikrinimo politika 2020 metų ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro gautų asmenų skundų, prašymų ir pasiūlymų nagrinėjimo tvarkos aprašas 2020 metų ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro, skundų, prašymų ir pasiūlymų teikimo būdai (Informacinė skrajutė) ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro nuolatinio tobulinimo ir mokymosi sistema 2020 metų ATSISIŲSTI

Meniu
Šriftas
Spalvos