Projektinė veikla

ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI:

1. Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse

2. 2023 m. lapkričio 3 d. pateikta paraiška dalyvauti projekte „Socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas Lietuvoje“ veikla, šį projektą vykdo Europos socialinio fondo agentūra kartu su partneriais. Projekto vykdytojo partneris – VšĮ Valakupių reabilitacijos centras yra atsakingas už Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (EQUASS) taikymo, palaikymo ir priežiūros veiklas VšĮ Valakupių reabilitacijos centras, kad pakartotinai sertifikuoti socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas (šiuo metu pagal socialinių paslaugų katalogą ši paslauga – socialinės priežiūros šeimoms).

ĮGYVENDINTI PROJEKTAI:

1. Projektas ,,Integrali pagalba į namus Pasvalio rajone” įgyvendintas 2021 m. rugsėjo mėn. Projekto metu sukurta ir plėtojama kokybiška integrali pagalba (socialinės globos ir slaugos) asmenims su sunkia negalia gyvenantiems savo namuose.

2. Iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-51-0003 “Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Pasvalio rajone” įgyvendintas 2019 metais.

3. Projektas ,,Vaiko gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtra” įgyvendintas 2021 metais. Projekto tikslas viešinti informaciją apie globos centro vykdomą veiklą, teikiamą pagalbą globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams, populiarinant vaiko globą (rūpybą) šeimoje.

4. Projektas ,,Kompleksinės paslaugos šeimai” asmeninio asistento paslaugų teikimui. Projekto tikslas organizuoti ir kompleksiškai teikti asmeninio asistento paslaugas Pasvalio rajono savivaldybėje gyvenantiems asmenims nuo 16 metų amžiaus, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos nustatyta tavrka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės ar kompleksinės negalios, kuri visiškai ar vidutiniškai apriboja jų veiklą, dalyvumą, ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba. Projektas įgyvendintas 2021 metais.

5. Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos diegimas siekiant įgyti EQUASS ASSURANCE sertifikatą. Pasvalio socialinių paslaugų centras teikė paraišką dalyvauti VŠĮ Valakupių reabilitacijos centro vykdomo Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą, 2017-03-02 sutarties Nr. 08.4.1- ESFA-V-421-01-0001 projekto Socialinių paslaugų įstaigų paraiškų III atrankoje. Paraiška buvo pripažinta, finansuotina ir įstaiga 2019-06-25 pasirašė sutartį. Projekto metu bus vertinamas Pasvalio socialinių paslaugų centro Padalinio darbui su šeimomis teikiamų paslaugų kokybė siekiant įgyti EQUASS Assurance sertifikatą. 2019 m. liepos 23 d. Pasvalio socialinių paslaugų centre vyko projekto pristatymas centro darbuotojams „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą” . EQUASS konsultantė Rasa Laiconienė supažindino darbuotojus su EQUASS kokybės diegimo sistema, jos funkcionalumu. Programos diegimo metu, darbui su šeimomis padalinyje, tikimasi gerinti socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo teikiamų paslaugų kokybei gerinti. Pristatyta programa  įdiegta per 1,5 metų.

Meniu
Šriftas
Spalvos