Pasvalio socialinių paslaugų centras

Misija – teikti kokybiškas, nuolat tobulinamas socialines paslaugas, burti socialinius partnerius, efektyviai naudoti turimus išteklius, mažinti socialinę atskirtį priartinant paslaugas prie paslaugų gavėjų gyvenamosios vietos.

Vizija – atsakinga, bendradarbiaujanti, atvira pokyčiams ir naujovėms, puoselėjanti savo tradicijas ir kultūrą socialinių paslaugų įstaiga, teikianti kokybiškas socialines paslaugas rajono gyventojams, skatinanti nuolatinę paslaugų gavėjų pažangą ir tobulėjimą.

Vertybės:

Socialinė atsakomybė – mes ieškome novatoriškų sprendimų, laikomės įstatymų ir susitarimų, didiname įstaigos skaidrumą ir patikimumą, visada pasirengę atsakyti už savo poelgius ir veiksmus. Rūpinamės savo darbuotojų gerove, kuriame pasitikėjimu grįstą atmosferą ir užtikriname paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės (fizinę, psichologinę, dvasinę, socialinę, ekonominę)  gerovę.

Pagarba – kiekvienas žmogus yra vertybė, mes siekiame išklausyti ir elgtis be išankstinio nusistatymo, gerbiame žmogaus teises, esame tolerantiški ir jautrūs kito žmogaus nuomonei ir situacijai, užtikriname visiems  lygias galimybes.

Kultūra – skatiname dialogą tarp įvairių padalinių ir funkcijų, dėmesys santykių kūrimui ir tiesioginiam, nuolatiniam bendravimui tarp Centro darbuotojų.

Inovatyvumas – mes esame dinamiški ir pasiruošę pokyčiams, domimės naujovėmis ir jas skatiname, ieškome tobulėjimo sričių ir siekiame jas įgyvendinti. Vadovaujamės nuomone, kad kelias į žinojimą – tai niekada nesibaigiantis procesas.

Nediskriminacija – mes įsipareigoję ginti, skatinti  bei suteikti paslaugų gavėjams vienodas ir   sąžiningas  sąlygas pasinaudoti visuomenėje esančiomis galimybėmis bei teises į lygias galimybes. Vienodą požiūrį į kiekvieną, pasirinkimo laisvę, apsisprendimą, lygiateisį dalyvavimą visuomenėje. Nediskriminuojame asmenų dėl lyties,  seksualinės orientacijos,  rasinės ar etninės kilmės,  amžiaus, religijos,  negalios, įsitikinimų ar tautybės.

Profesionalumas – mes esame savo srities specialistai, kiekvieną darbą atliekame kokybiškai, sąžiningai ir atsakingai, laikomės nustatytų normų ir etikos. Nuolat ieškome geriausio sprendimo, naujų darbo metodų bei formų, dalinamės gerąją praktika, skatiname kūrybiškumą, siekiame tobulėti ir esame iniciatyvūs. Protingos rizikos ir nesėkmių toleravimas bei mokymosi iš klaidų vertinimas visuose organizacijos lygiuose.

Atvirumas – esame novatoriški, atviri požiūrių, nuomonių, interpretacijų įvairovei bei jų išraiškos skatinimui. Su Centro veikla susijusių veiklų skleidimo skatinimas.

Bendradarbiavimas – mes bendradarbiaujame tarpusavyje su kitomis įstaigomis ir organizacijomis, Centre veikiame vieningai vardan bendro socialinės aprėpties tikslo, dalijamės žiniomis ir patirtimi,  ieškome geriausio sprendimo sudėtingose situacijose, diskutuojame, mokomės iš kitų ir geranoriškai padedame vienas kitam. Pirmenybė skiriama bendradarbiavimui prieš vidinę konkurenciją.

Meniu
Šriftas
Spalvos