Globos centro padalinys

 GLOBOS CENTRAS – tai socialinių paslaugų įstaiga, kuri teikia ir organizuoja paslaugas bei pagalbą:

 • Globojamiems, įvaikintiems vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams;
 • Budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams) – susijusiems ir nesusijusiems giminystės ryšiais;
 • Šeimynų dalyviams;
 • Įtėviams;
 • Bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams.

Pagrindinis mūsų tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, socialinių globėjų, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai  artimoje aplinkoje. Bendradarbiavimo grįsto ryšio kūrimas ir palaikymas su globėjais (rūpintojais), įtėviais, budinčiais globotojais, šeimynų dalyviais.

Teikiamos paslaugos :

 • Budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų) paieška;
 • Ketinančių tapti budinčiais globotojais, globėjais (rūpintojais), įtėviais ar ketinančių steigti šeimyną konsultavimas ir informavimas;
 • Globėjų įtėvių mokymo ir konsultavimo (toliau – GIMK) programos mokymo organizavimas;
 • Socialinės – psichologinės ir kitų reikalingų specialistų konsultacijos;
 • Tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • Socialinių ryšių su biologine vaiko šeima palaikymas (periodinių susitikimų organizavimas, vaiko parengimas susitikimams, vaiko ir jo globėjų ar įtėvių interesų atstovavimas, užtikrinant saugią susitikimų aplinką);
 • Globos koordinatoriaus pagalba (konsultacijos, pagalba sprendžiant kylančias problemas, kartu ieškant veiksmingų sprendimų būdų);
 • Savitarpio pagalbos grupių organizavimas;
 • Tęstinių mokymų organizavimas;
 • Metodinė pagalba bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojoms;
 • Laikino atokvėpio paslaugų organizavimas ir (ar) teikimas.

Kas gali tapti globėjais?

 • Ne jaunesni nei 21 metų ir ne vyresni nei 65 metų amžiaus asmenys (išskyrus atvejus, kai globoti pageidauja artimasis giminaitis).
 • Asmenys galintys suteikti tinkamas sąlygas vaikui augti ir ugdytis.
 • Asmenys, kuriems nėra ribotas veiksnumas.
 • Asmenys, kurie nėra teisti ar padarę administracinės teisės pažeidimų.

SVARBIAUSIA!!! Noras ir pasiryžimas į savo šeimą priimti naują narį!

 

“Tikruosius šeimos narius jungia ne kraujo ryšys, o pagarba ir džiaugsmas vienas kito gyvenimu.”
(Richardas Davidas Bachas)

 

 

Kontaktai:

 Mus galite rasti Pasvalyje, Socialinių paslaugų centre, Joniškėlio g., 1, antrame aukšte, 210 kab.

Socialinė darbuotoja – globos koordinatorė
Asta Bučinskienė +370 616  44186,  a.bucinskiene@pasvalys.lt

Socialinė darbuotoja – globos koordinatorė
Greta Falkienė mob. +370 650 58022,  g.falkiene@pasvalys.lt

Socialinė darbuotoja – globos koordinatorė
Rita Vasiliūnienė mob. +370 691 17212,  r.vasiliuniene@pasvalys.lt

Socialinė darbuotoja – globos koordinatorė
Aušra Jankūnienė mob. +370 689 21651, a.jankuniene@pasvalys.lt

Psichologė
Miglė Žvirblienė mob. +370 691 17202, m.zvirbliene@pasvalys.lt

Šiuo metu Pasvalyje dirba 4 budintys globotojai, galimų priimti vaikų skaičius – 3. 


Projektas ,,Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas”

Trumpas aprašymas: projekto tikslas – diegti ir vystyti paslaugas, kurios skatintų ir palaikytų vaikų globą šeimos aplinkoje, užtikrinant vaikų poreikius ir saugumą. Projekto laikotarpiu bus teikiamos bendruomeninės paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams, įskaitant kūdikius. Siekiama užtikrinti vaikų teises turėti šeimą ir augti saugioje aplinkoje. Taip pat numatoma visų savivaldybių globos centrų specialistų kompetencijų kėlimas, globėjų ir įtėvių rengimo programos tobulinimas, teisės aktų pakeitimai tobulinant vaikų globos sistemą, tinklaveika, visuomenės švietimas ir viešieji ryšiai nacionaliniu ir savivaldybės lygiais, numatoma plėtoti budinčių globotojų institutą, bei įdiegti nuolatinių globotojų institutą.

Projekto vykdytojas: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projekto partneriai: 66 globos centrai ir 60 savivaldybių.

Projekto tikslinė grupė: likę be tėvų globos vaikai, kaip jie apibrėžti Socialinių paslaugų įstatyme, išskyrus vaikų globos institucijoje globojamus vaikus.

Projekto siekiami rezultatai: 

 • Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenys, gavę bendruomenines paslaugas – 2 904 vaikai;
 • Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenų, palankiai vertinančių gaunamų paslaugų kokybę, dalis – 95 proc.

Projekto pradžia: 2023-07-01

Bendros visam projektui ir visiems partneriams skirtos lėšos: 15 046 600,00 Eur.

Projektas finansuojamas 2021–2027 metų ES investicijų programos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projektas „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“

Projekto vykdytojas: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Projekto partneriai: miestų (rajonų) savivaldybių administracijos ir globos centrai

Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018.12.31 – 2022.12.31

Finansavimo šaltinis: Europos socialinis fondas ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Projekto tikslas – įveiklinti globos centrus savivaldybėse, padidinti jų teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę. Projekto laikotarpiu numatoma visų savivaldybių globos centruose sukurti papildomas specialistų darbo vietas – psichologų, globos koordinatorių ir socialinių darbuotojų bei įrengti jiems darbo vietas, įsigyti automobilius, tobulinti globos centruose dirbančiųjų kompetenciją, apmokant darbuotojus reikalingų žinių ir įgūdžių, teikiant socialines paslaugas globos centrų klientams. Projekto metu numatomos įgyvendinti tarpinstitucinio, tarpžinybinio bendradarbiavimo priemonės – apskritojo stalo diskusijos visose regionuose bei nacionalinio lygmens suvažiavimai, bus vykdoma globos centrų konsultavimas, veiklos kokybės stebėsena, konsultavimas, vertinimas.

 Projekto tikslinės grupės – globos centrai, globos centrų darbuotojai.

Globos centrų tikslinės grupės – globojami (rūpinami), prižiūrimi ir įvaikinti vaikai ir jų globėjai (rūpintojai), budintys globotojai, įvaikintojai bei  jų šeimų nariai, ketinantys globoti (rūpinti), teikti budinčio globotojo paslaugas ar įvaikinti.

Globos centro teikiamos paslaugos – konsultacijos ir informacijos teikimas, mokymai ketinantiems globoti (rūpinti), įvaikinti ar teikti budinčio globotojo paslaugas; psichologinės, socialinės ar kt. konsultacijos; ryšių palaikymo su tėvais ir artimaisiais; savitarpio pagalbos ir mokymų grupės; globos koordinatoriaus pagalba; laikinas atokvėpis krizės metu; laikinas apgyvendinimas ir laikinoji vaiko globa pas budinčius globotojus.

Projekto siekiami rezultatai – įveiklinti globos centrai.

Visi Lietuvos globos centrai – www.globoscentrai.lt

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis: Pasvalio socialinių paslaugų centro direktorė Rasa Beinorienė  tel. nr. (8-451) 52 755, el. p. rasa@pasvalys.lt

Pasvalio socialinių paslaugų centro Globos centro padalinio parengti dokumentai:

Pasvalio socialinių paslaugų centro globos centro budinčio globotojo prižiūrimo ar globėjo (rūpintojo) globojamo (rūpinamo) vaiko susitikimų su tėvais, giminaičiais ar kitais fiziniais asmenimis, su vaiku susijusiais emociniais ryšiais, organizavimo tvarka ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro globos centro budinčio globotojo veiklos kokybės vertinimo tvarkos aprašas ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro  globos centro teikiamų paslaugų sąrašas ATSISIŲSTI

Asmenų/šeimų supažindinimo su galimu globoti (rūpinti) ar įvaikinti vaiku tvarkos aprašas ATSISIŲSTI

Įsakymas dėl globėjo (rūpintojo) parinkimo likusiam be tėvų globos vaikui komisijos sudarymo ATSISIŲSTI

Globėjo (rūpintojo) parinkimo likusiam be tėvų globos vaikui komisijos darbo reglamentas ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro globos centro padalinio intensyvios pagalbos teikimo tvarkos aprašas ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro globos centro globojamam (rūpinamam) vaikui ir budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviui, įtėviui poreikio vertinimo ir indvidualaus pagalbos plano sudarymo ir peržiūros tvarkos aprašas ATSISIŲSTI

Meniu
Šriftas
Spalvos