KORUPCIJOS PREVENCIJA

Korupcija – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas (Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 2 straipsnio 2 dalis).

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veiklos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą (Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 2 straipsnio 3 dalis).

Į Pasvalio socialinių paslaugų centrą gali kreiptis kiekvienas asmuo, kuris mano turįs žinių arba pagrįstų įtarimų apie centro darbuotojo padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas.
Apie įvykį prašome pranešti Pasvalio  socialinių paslaugų centro antikorupcijos komisijos pirmininkei Ritai Gumbelevičienei:

  • raštu (įdedant į skundų ir pageidavimų dėžutę, esančią Joniškėlio g. 1, Pasvalys., siunčiant paštu ir nurodant „asmeniškai“),
  • elektroniniu paštu r.gumbeleviciene@pasvalys.lt
  • tel. +370 618 25761.

Pageidautina, kad rašydami nurodytumėte:

  • asmens, kurio veiksmus skundžiate, vardą ir pavardę, pareigas ir skundžiamus veiksmus, kuriuos manote esant korupcinio pobūdžio;
  • jei pageidaujate gauti atsakymą, savo vardą ir pavardę bei adresą, kuriuo galėtume pateikti atsakymą.

Pasvalio socialinių paslaugų centras užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą.
Visa gaunama informacija naudojama korupcijos prevencijos centre tikslais.
Gauti pranešimai nagrinėjami vadovaujantis gautų Asmenų skundų, prašymų ir pasiūlymų nagrinėjimo tvarka, patvirtinta Pasvalio  socialinių paslaugų centro direktoriaus 2020-02-28 įsakymu Nr. V-146.
Apie korupcinio pobūdžio veiklas taip pat galite pranešti Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybai visą parą veikiančia „Pranešk STT“  linija tel. (8 5) 266 3333,  elektroniniu paštu pranesk@stt.lt arba palikdami pranešimą svetainėje http://www.stt.lt/lt/pateikti-pranesima-apie-korupcija/7425#turinys
Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

PRIMENAME, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Korupcijos prevencijos įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4DBDE27621A2/asr

Nacionalinė korupcijos prevencijos programa https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/25c529d0cbcd11e4aaa0e90fce879681

Pasvalio socialinių paslaugų centro direktoriaus įsakymas dėl korupcijos prevencijos 2021-2022 m. programos ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro 2021-2022 metų korupcijos prevencijos programa ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro antikorupcijos komisijos veiklos nuostatai ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro antikorupcinės ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos 2021-2022 m. programos įgyvendinimo priemonių planas ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro korupcijos prevencijos veiksmų plano ataskaita per 2022 m.  ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro direktoriaus įsakymas dėl korupcijos prevencijos 2023-2024 m. veiksmų plano patvirtinimo ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro korupcijos prevencijos veiksmų planas 2023-2024 metais ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro korupcijos prevencijos 2023-2024 metų įgyvendinimo veiksmų planas ATSISIŲSTI

Ataskaita apie Pasvalio socialinių paslaugų centro korupcijos prevencijos 2023-2024 metų veiksmų plano įgyvendinimo priemonių vykdymą 2023 m. ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro direktoriaus įsakymas dėl antikorupcinio elgesio kodekso patvirtinimo ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro etikos ir antikorupcinio elgesio kodeksas ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro direktoriaus įsakymas dėl atsakingo asmens už atsparios korupcijai aplinkos sukūrimą paskyrimo ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro direktoriaus įsakymas dėl pareigybių, į kurias pretenduojant teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai, sąrašo patvirtinimo ATSISIŲSTI

Atmintinė ATSISIŲSTI

Meniu
Šriftas
Spalvos