Darbui su šeimomis padalinys

Mūsų komanda. Mūsų komandą sudaro 4 atvejo vadybininkai ir 9 socialiniai darbuotojai dirbantys su šeimomis. Savo veikloje vadovaujamės pagarbos, etikos, konfidencialumo, atsakomybės, teisingumo, nesavanaudiškumo, žmogaus teisių  pripažinimo, orientacijos į asmenį, dalyvavimo, kompleksiškumo principais.

Atvejo vadyba. Atvejo vadyba – tai atvejo vadybininko koordinuojamos kompleksinės paslaugos vaikui ir (ar) šeimai, siekiant formuoti ir stiprinti šeimos narių įgūdžius ir motyvaciją naudotis esama pagalbos sistema, jiems padėti įveikti iškilusius socialinius sunkumus, kurių sėkmingas sprendimas sudarytų prielaidas išvengti galimų vaiko teisių pažeidimų ir sudarytų sąlygas savarankiškai užtikrinti vaiko teises, teisėtus interesus ir spręsti iškilusias problemas.

Socialinis darbas su šeima. Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas: paslaugos, teikiamos asmenims (šeimoms), kuriose auga nepilnamečiai vaikai, nes šeima patiria socialinę riziką. Dirbamas darbas su vaiku ir šeima, juos konsultuojant, teikiant emocinę bei socialinę pagalbą ir didinant šeimos motyvaciją dalyvauti kompleksinės pagalbos ar prevencinės pagalbos teikimo procese (ieškant pagalbos, prisitaikant prie naujų situacijų, dalyvaujant visuomenės gyvenime, užmezgant ir palaikant ryšius su artimaisiais ir pan.). Teikiant pagalbą, kartu su asmeniu analizuojama jo (šeimos) probleminė situacija ir ieškoma veiksmingų sprendimo būdų, nustačius šeimos stiprybes, kurios gali padėti spręsti šeimos ir (ar) vaiko problemas.

Siekiama laiku užtikrinti teikiamą pagalbą šeimoms (šeimos nariai dieną dirba, vaikai lanko ugdymo ar kitas įstaigas), todėl atvejo vadybininkams ir socialiniams darbuotojams nustatytas kitoks nei savivaldybės administracijos darbo laikas, t.y. kitas darbo pradžios ir pabaigos laikas.

Darbo su šeimomis padalinio atvejo vadybininkių kontaktai:

Padalinio vadovė – atvejo vadybininkė
Jolanta Grybauskienė
tel. +370 610 60644
el.p. j.grybauskiene@pasvalys.lt

Atvejo vadybininkė
Vigilija Valuntienė
tel. +370 686 65908
el.p. v.valuntiene@pasvalys.lt

Atvejo vadybininkė
Alma Šlekonienė
tel. +370 614 87767
el.p. a.slekoniene@pasvalys.lt

Atvejo vadybininkė
Inga Laikūnienė
tel. +370 620 40122
el.p.i.laikuniene@pasvalys.lt

Socialiniai  darbuotojai darbui su šeimomis:

Jolita Valotkienė +370 610 60650 el.p. j.valotkiene@pasvalys.lt
Birutė Brazienė +370 655  06929 el.p. b.braziene@pasvalys.lt
Edita Žurauskienė +370 610  60643 el.p. e.zurauskiene@pasvalys.lt
Modesta Zalensienė +370 656  43124 el.p. m.zalensiene@pasvalys.lt
Dalė Bedalienė +370 610  60598 el.p. d.bedaliene@pasvalys.lt
Dalia Misevičienė +370 620  40098 el.p. d.miseviciene@pasvalys.lt
Inga Pelegrimaitė +370 618  25767 el.p. i.pelegrimaite@pasvalys.lt
Regina Tamošiūnienė +370 610  60671 el.p. r.tamosiuniene@pasvalys.lt
Asta Mažeikaitė +370 638 54296 el.p. a.mazeikaite@pasvalys.lt

Individualios priežiūros darbuotoja (darbui su šeimomis):

Asta Brazdžionienė +370 655 64958 el.p. a.brazdzioniene@pasvalys.lt

Individualios priežiūros darbuotojas  atsižvelgdamas į asmens (šeimos) savarankiškumo lygį, pagal individualius  asmens (šeimos) poreikius teikia pagalbą asmens kasdienio gyvenimo veikloje: padeda tvarkytis buityje ir namų ruošoje (tvarkyti kambarius, virtuvę, drabužių spintas, valyti paviršius, skalbti ir pan,), apsirūpinti maisto produktais ir ruošti maistą, maitintis, apsirengti, judėti, rūpintis asmens higiena (naudotis tualetu. maudytis), užsiimti mėgstama veikla, skatina asmenį (šeimą) būti savarankišką. Darbuotojas dalyvauja sudarant, peržiūrint individualios pagalbos asmeniui (šeimos) planą, vykdo socialinio darbuotojo ir (ar) jį kuruojančio darbuotojo pavedimus, siekiant įgyvendinti individualios pagalbos asmeniui (šeimai) planą.

PASVALIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DARBUI SU ŠEIMOMIS PADALINIO TEIKIAMOS PASLAUGOS

Socialinė priežiūra šeimoms: socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas.

Paslaugos, teikiamos sunkumų patiriančiai šeimoms, turinčioms nepilnamečių vaikų, siekiant ją įgalinti savarankiškai rūpintis savo vaikais ir tinkamai juos prižiūrėti, spręsti socialines problemas, užtikrinti emocinę ir psichologinę gerovę,  palaikyti glaudesnį santykį su socialine aplinka, stiprinti gebėjimus prižiūrėti ir pozityviai auklėti ir ugdyti vaikus nuo gimimo, padėti šeimai sukurti vaikų raidai palankią aplinką bei išvengti socialinės atskirties. Teikiant paslaugas, kartu su paslaugų gavėju analizuojama jų (šeimos) probleminė situacija ir ieškoma veiksmingų sprendimo būdų taip pat nustačius šeimos stiprybes, kurios galėtų padėti spręsti šeimos ir (ar) vaiko problemas. Tikslas – padėti įveikti iškilusius socialinius sunkumus, kurių sėkmingas sprendimas sudarytų prielaidas išvengti galimų vaiko teisių pažeidimų ir sudarytų sąlygas savarankiškai užtikrinti vaiko teises, teisėtus interesus, spręsti iškilusias problemas. Teikiant paslaugas, su sunkumų turinčia šeima, dirbamas darbas su vaiku ir (ar) šeima, juos konsultuojant, teikiant emocinę bei socialinę pagalbą, didinant šeimos motyvaciją dalyvauti kompleksinės pagalbos ar prevencinės pagalbos teikimo procese (ieškant pagalbos, prisitaikant prie naujų situacijų, dalyvaujant visuomenės gyvenime, užmezgant ir palaikant ryšius su artimaisiais ir pan.).

Atvejo vadybininkai, socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros darbuotojai dirbantys su vaikais ir (ar) šeimomis, atlieka šias funkcijas:

  • dirba socialinį darbą su vaiku ir (ar) šeima, juos konsultuojant (individualiai ir grupėmis), teikiant emocinę bei socialinę pagalbą ir didinant šeimos motyvaciją dalyvauti kompleksinės pagalbos ar prevencinės pagalbos teikimo procese, pozityvios tėvystės mokymuose, šeimos stiprinimo programose, nesmurtinio elgesio mokymo programose, priklausomybės ligų gydymo, psichinės sveikatos stiprinimo mokymuose, socialinių įgūdžių ugdymo/ mokymo ir kitose programose;
  • teikia bendrąsias ir specialiąsias paslaugas šeimai, ugdo tėvystės ir socialinius, darbinius, kasdienio gyvenimo įgūdžius, skatina glaudesnį šeimos santykį su socialine aplinka, organizuoja vaikų ir (ar) šeimų  savipagalbos  grupes, kitą prevencinę pagalbą;
  • atsižvelgdamas į vaiko ir (ar) šeimos savarankiškumo lygį, pagal individualius vaiko ir (ar) šeimos poreikius teikia pagalbą asmens kasdienio gyvenimo veikloje: padeda tvarkytis buityje ir namų ruošoje, apsirūpinti maisto produktais ir ruošti maistą, maitintis, rūpintis asmens higiena, užsiimti mėgstama veikla, skatina vaiką ir (ar) šeimą būti savarankišką;
  • tarpininkauja vaikui ir (ar) šeimai dėl pagalbos priemonių (psichologinės pagalbos, psichosocialinės pagalbos krizių centre ar pagalbos šeimai tarnyboje, paslaugų vaikų dienos centre, piniginės socialinės paramos, užimtumo, sveikatos priežiūros, švietimo ir ugdymo, socialinio būsto, specialiųjų pagalbos priemonių, specializuotos pagalbos centrų kompleksiškai teikiamos pagalbos ir t. t.), skatina ir padeda šeimos narius kreiptis į kitas savivaldybių institucijas, įstaigas ar organizacijas, kuriose šeima gali gauti pagalbą, esant poreikiui, palydėti ar suteikti pavėžėjimo paslaugą;
  • organizuoja atvejo nagrinėjimo posėdžius, planuoja pagalbą šeimai, kartu su šeima bei atvejo vadybos procese dalyvaujančiais asmenimis sudaro ir įgyvendina pagalbos plane numatytas pagalbos priemones, koordinuoja pagalbos plano įgyvendinimą, vertina pagalbos plano poveikį vaikui ir (ar) šeimai, jo rezultatyvumą, efektyvumą;
  • inicijuoja socialinį darbą su šeimos socialine aplinka tam, kad šeima galėtų sėkmingiau integruotis visuomenėje, pagal poreikį koordinuoja prevencinę pagalbą, pasitelkiant šeimos socialinę aplinką, bendruomenę, socialinius darbuotojus ir kitus pagalbos teikėjus renka ir analizuoja informaciją apie pagalbos teikėjus bendruomenėje;
  • suteikia reikalingą informaciją apie socialinių partnerių teikiamas paslaugas vaikui ir (ar) šeimai, ieškant veiksmingų problemų sprendimo būdų.

Prevencinių socialinių paslaugų organizavimas ir teikimas

Prevencines socialines paslaugas organizuoja ir teikia Pasvalio socialinių paslaugų centro socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis)

Dalia Misevičienė +370 620  40098 el.p. d.miseviciene@pasvalys.lt

KAS YRA PREVENCINĖS SOCIALINĖS PASLAUGOS?
Prevencinės socialinės paslaugos – potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieškos paslauga, darbas su bendruomene, šeimos konferencija.

KAM TEIKIAMOS PASLAUGOS?
Prevencinės socialinės paslaugos teikiamos visiems Pasvalio rajono asmenims, šeimoms ir (ar) bendruomenėms nemokamai, nevertinant socialinių paslaugų poreikio (pavyzdžiui: vienišiems asmenims, šeimoms, patiriančioms sunkumus ir (ar) krizes arba vienam iš suaugusių šeimos narių, globojamiems (rūpinamiems) asmenims, senyvo amžiaus asmenims, neįgaliems asmenims, gimdyvėms, iš įkalinimo įstaigų išleistiems asmenims, benamiams ir t.t.),  o tai reiškia, kad visiems rajono gyventojams – nepriklausomai nuo patiriamų socialinių iššūkių ar galimos rizikos tokius iššūkius patirti ateityje.

KAS GALI KREIPTIS DĖL PASLAUGŲ?
‣ asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių), globėjas ar rūpintojas (prašymas);
‣ įstaigos darbuotojas (pvz. įstaigos, teikiančios prevencines paslaugas, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Pasvalio rajono savivaldybėje, Savivaldybės administracijos seniūnijų, ugdymo įstaigų, sveikatos priežiūros, policijos ir kitų institucijų darbuotojai);
‣ seniūnaitis, bendruomenės pirmininkas, bendruomenės narys ar kitas suinteresuotas fizinis asmuo.

KAIP ORGANIZUOJAMOS IR TEIKIAMOS PASLAUGOS?
Besikreipiantis dėl prevencinės socialinės paslaugos teikimo kitam asmeniui (šeimai) paštu, elektroniniu paštu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis kreipiasi į Pasvalio socialinių paslaugų centrą, pateikdami laisvos formos prašymą. Pasvalio socialinių paslaugų centras gavęs informaciją apie šių paslaugų reikalingumą asmeniui (šeimai), iš karto (jei asmuo kreipiasi tiesiogiai) arba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo kreipimosi dienos (jei asmuo kreipiasi paštu ar elektroniniu paštu arba jei dėl prevencinių socialinių paslaugų teikimo kreipiasi ne pats asmuo) aptaria:
‣  asmens (šeimos) situaciją,
‣ galimos prevencinės socialinės paslaugos turinį,
‣ labiausiai asmens (šeimos) poreikius atitinkančią prevencinę socialinę paslaugą,
‣ siekiamus rezultatus,
‣ esant asmens (šeimos) poreikiui, pasiūlo jam labiausiai asmens (šeimos) poreikius atitinkančią prevencinę socialinę paslaugą (ar paslaugas), teikiamą šios įstaigos, ir (ar) pasiūlo kreiptis jam į konkrečią prevencinę socialinę paslaugą teikiančią socialinių paslaugų įstaigą.

Prevencinių socialinių paslaugų teikimą reglamentuoja:

Meniu
Šriftas
Spalvos