Teisės aktai

Teisės aktai, kuriais vadovaujantis vykdoma Pasvalio socialinių paslaugų centro veikla

Įstatymai:

Ministrų įsakymai:

  • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 29 d. Nr. A1-141 “Dėl Atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo” https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/11e612d5345711e884a38848fe3ec9e2
  • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 ,,Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo” (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2023-04-29) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.51F78AE58AC5/asr
  • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 ,,Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo ,,pakeitimo” (galiojanti suvestinė redakcija 2023-01 01) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D892F4364169/asr
  • Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. A1-28 ,,Dėl globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo” (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2023-04-20) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b2b626f4fd5c11e796a2c6c63add27e9/asr
  • Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. A1-338 ,,Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigyjimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-03-26 – 2023-06-30) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.289658/asr
  • Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-92 ,,Dėl socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo” (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-11-29) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.274447/asr
  • Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. A1-478 ,,Dėl Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 25-1 straipsnio įgyvendinimo” (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2023-04-18) https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/be656d00daa111eb866fe2e083228059/asr

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimai, reglamentuojantys Pasvalio socialinių paslaugų centro teikiamas paslaugas:

  • Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimas ,,Dėl socialinių paslaugų kainų nustatymo” ATSISIŲSTI
  • Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimas ,,Dėl maitinimo, medikamentų, patalynės ir aprangos normatyvų Pasvalio rajono socialinę globą ir priežiūrą teikiančiose įstaigose patvirtinimo” ATSISIŲSTI
  • Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimas ,,Dėl Pasvalio socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo ATSISIŲSTI
Meniu
Šriftas
Spalvos